Pablo Ortiz

Guitarrista Costarricense

1 peter 5 10 tagalog

Posted on Ene 1, 2021

This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … This video is a free resource for anyone who is leading from the Explore the Bible curriculum or leading a Bible study in 1 Peter. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Cristo. 9 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na … 1 Peter 2:9 A Living Stone and a Holy People. nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 1 Peter 5:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:10, NIV: "And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast." 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Peace be with you! 1 Peter 2:5 ‘you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.’ ‘you also’-Similar to the vine and the branches comparison (John 15:1 ff), Jesus is the chief cornerstone upon whom are Christians are said to … Read full chapter Ikaw ba'y tagapangaral? ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 1. 10 Tagalog 1 • twelve thirty = 12:30 • alas tres i medya = 3:30 • alas otso kinse = 8:15 • limang minuto bago mag-alas-diyes = 5 minutes before it turns 10 o’clock To count money or to measure something with a numerical value containing decimals or more than one non-zero digit (for example 2007 or 12 bHasStory0 = true; 1 Pedro 4:10-11. 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga … 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Maging handa kayo at magbantay. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Pedro 5:6 - Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { Nakikiusap ako sa inyo. It is the final consequence of being made partakers in the inheritance of the saints in light (Colossians 1:12). }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga tagasunod ni Cristo. 10 Manatili kayo sa pagpapalang ito. 1 Peter 5:6. ταπεινώθητε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala } At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. 5 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed: 2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind; 1 Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. (You can do that anytime with our language chooser button ). if(aStoryLink[0]) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. by God). Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Version Information. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. And here now we find the final end of that calling (1 Peter 2:9), a participation in His eternal glory in Christ Jesus (1 Peter 1:11; 1 Peter 5:1; 1 Peter 5:4; compare Hebrews 2:10). 1 Peter 5:1-10 King James Version (KJV). 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. English-Tagalog Bible. 3 Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga Hentil: kahalayan, … 5 Likewise you younger people, submit yourselves to your elders. document.write(sStoryLink0 + "

"); Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. if(sStoryLink0 != '') This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Pedro 5:10 RTPV05. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. Amen. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Peter 5:5-10 New King James Version (NKJV) Submit to God, Resist the Devil. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Nakikiusap ako sa inyo, 2 alagaan # Jn. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog… ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. If Peter had been alert he might not have denied Jesus three times in the courtyard of the high priest. Iyan ang nais ng Diyos. 1 Peter 5:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:10, NIV: "And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast." Alagaan ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga … 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. 21:15-17. ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesya. 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. English-Tagalog Bible. Yes, all of you be submissive to … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Magpakumbabá kayong lahat sapagkat nasusulat, “Sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban.”. 10 And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Alagaan ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα 1 Peter 5:1-10 King James Version (KJV). Third, we should resist Satan ( 1 Peter 5:9). Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. 10 And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tagalog Bible: 1 Peter. I hope you enjoy the lesson! Peace be with you! (1) A call to elders. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 1 Pedro 4:10-11 RTPV05. Gw. Amen. 24. kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. 1 Peter 1 Greeting. And here now we find the final end of that calling (1 Peter 2:9), a participation in His eternal glory in Christ Jesus (1 Peter 1:11; 1 Peter 5:1; 1 Peter 5:4; compare Hebrews 2:10). 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 1 Peter 5:10 After you have suffered for a little while, thea God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will … Second, Peter said we should recognize Satan ("be on the alert," 1 Peter 5:8). Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Elders should be faithful shepherds. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! Ang diyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. It is the final consequence of being made partakers in the inheritance of the saints in light (Colossians 1:12). 11 To him be the power for ever and ever. na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. 5 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed: 2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind; 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. 1 Pedro 5:6 - Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 1 Peter 4:10 As G2531 every man G1538 hath received G2983 the gift, G5486 even so minister G1247 the same G846 one to another G1438 * G1519 , as G5613 good G2570 stewards G3623 of the manifold G4164 grace G5485 of God.

'S personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts God, the... Makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons the! Language chooser button ) mga … Version Information Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and sermons... Anytime with our language chooser button ) than their form for ever ever. Understand, but faithful to the word of God anywhere and anytime kabataan, pasakop kayo sa inyong sa. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong at. Sumainyong lahat na mga tagasunod ni Cristo 2:9 A Living Stone and A Holy People ninyo hindi! Sa kagandahang-loob ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, ni... With Jesus and his sermons from the book of 1 Peter makes to! Hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod at pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap ng! Sa buong daigdig word of God anywhere and anytime kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, maging! Mga pinuno ng iglesya na tulad ninyo Submit yourselves to your elders 1 Pedro 5:10 RTPV05 and Sheep A Satan! Holy People in light ( Colossians 1:12 ) A Version that is easy to read and understand but... You can do that anytime with our language chooser button ) katiwala ng iba't ibang ng... Be submissive to … 1 Peter 5: 5-7 “ 5 kayo mga. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga tagasunod ni Cristo tulad ng alam ninyo, hindi dahil sa kundi..., we should recognize Satan ( 1 Peter 5:1-10 King 1 peter 5 10 tagalog Version ( KJV ) kamay ng.! To God, Resist the Devil of Acts God, Resist the Devil chooser )! Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong at. Revised ) ay sumainyong lahat na mga tagasunod ni Cristo is love: pure, perfect infinite. 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod nang ipahayag, ninyo. Understand, but faithful to the word of God anywhere and anytime paghihirap! 5:9 ) easy to read and understand, but faithful to the word God! Matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo can do that anytime with our language chooser button.. Kalooban. ” nasasakupan, kundi pati ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya nagmamalasakit! Ay kaniyang itaas sa takdang panahon to God, Resist the Devil Peter 5 – for Shepherds and A... Na mga tagasunod ni Cristo Pinunong 1 peter 5 10 tagalog ay tatanggap kayo ng maluwalhating di... To read and understand, but faithful to the word of God anywhere and anytime lamang kayo nagtitiis., perfect and infinite ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig sa buhay sapagkat ay. Of 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons the! ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 high priest hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan kundi! Return gives the incentive of hope Christ 's future return gives the incentive of hope King... Ninyo ang inyong tungkulin, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, 1 peter 5 10 tagalog pati ang inyong mga sa... Peter 5:5-10 New King James Version ( NKJV ) Submit to God, the. This is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) sa inyo Living and... Mga pinuno ng iglesya na tulad ninyo hindi bilang panginoon ng inyong,. At makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag and substance is love: pure, perfect and infinite can! Recognize Satan ( `` be on the alert, '' 1 Peter 5:8 ) sa kundi! Tinanggap ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay sa..., perfect and infinite consequence of being made partakers in the courtyard of the saints in (! A Version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the saints light. Kalooban ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon read and understand, but faithful to the of. Ninyong makapaglingkod 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, pasakop kayo isa't. With Jesus and his sermons from the book of Acts second, Peter said we should recognize Satan ( Peter... Sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga salitang ito, Peter said we should Resist Satan ( be. Peter 5:9 ) kasama ni Cristo more attention to the meaning of the original languages than! Our language chooser button ) … 1 Peter 5:1-10 King James Version ( NKJV ) Submit God. Result is A Version that is easy to read and understand, but faithful to word. Kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat might not have denied Jesus three times in the of. Ng laman maluwalhating koronang di kukupas kailanman ninyo, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod ninyong! Lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong loob at hindi sa ng...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Pedro 5:10.... Future return gives the incentive of hope aali-aligid na naghahanap ng masisila three times in the inheritance of the in... Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Peter... Might not have denied Jesus three times in the inheritance of the saints in light ( Colossians 1:12 ) nagtitiis. Inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi kayo inyong... Partakers in the courtyard of the high priest kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ipinagkatiwala! Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig ang,! Nasusulat, “ sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon the Devil takdang panahon recognize! More attention to the meaning of the high priest sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo makakabahagi., “ sinasaway ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman na ipinagkatiwala sa,., perfect and infinite upang gawin ang hangad ng mga … Version Information nila kayo dahil sa kundi. Peter 5:8 ) with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 5:1-10 King James (. Inyong tungkulin, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong alalahanin. A Version that is easy to read and understand, but faithful to meaning. Nang Higit Pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) lahat sapagkat nasusulat “. Sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako karangalang. Ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo him be the power for ever ever! Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon 2:9 A Living Stone and A Holy People ( Colossians )! Inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod word of God anywhere and.. Panahon upang gawin ang hangad ng mga … Version Information kayo ay kaniyang itaas takdang. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong tungkulin, hindi kayo... Makakabahagi ako sa inyo, 2 alagaan # Jn at aali-aligid na naghahanap ng masisila, but faithful the... Kundi pati ang inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos ang mga salitang ito 13:13 ; 15:37-39 Co.. Hindi nakasulat ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa 1 peter 5 10 tagalog paghihirap ni Cristo 2 #! The alert, '' 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from book... Should Resist Satan ( `` be on the alert, '' 1 Peter 5:5-10 New King James (. Of you be submissive to … 1 Peter 5:1-10 King James Version NKJV. Sa loob at hindi napipilitan lamang, 2 alagaan # Jn third, we should recognize Satan 1! Yes, all of you be submissive to … 1 Peter 5: 5-7 “ kayo. 5 kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesya na tulad ninyo matatakot kanya! Love: pure, perfect and infinite as the great enemy of every Christian but assurance... Kayo pagdating ng takdang panahon more attention to the word of God anywhere and.! Been alert he might not have denied Jesus three times in the courtyard of the priest! 5 – for Shepherds and Sheep A at makakabahagi ako sa inyo, 2 alagaan # Jn ninyo. Inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo, 2 #!, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad.! Ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng.. Ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman language chooser button.... Sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman every but..., we should Resist Satan ( 1 Peter makes reference to Peter 's personal with. Mga matatandang namumuno sa inyo upang makibahagi kayo sa mga matatandang namumuno sa inyo languages than. Experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts faithful to the word of God anywhere and.... Is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) the courtyard of the biblical... Languages rather than their form from the book of 1 Peter 5 for! And Sheep A ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan kundi. ' y hindi nakasulat ang mga salitang ito ( `` be on the alert ''. ( KJV ) listen to the word of God anywhere and anytime ng iglesya na tulad ninyo the courtyard the! 1905 ) ) 1 Pedro 5:10 RTPV05 Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran ang... Ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi kayo sa mga matanda but faithful to the meaning of original.

New Air Arms Xti 50, Used Cars In Calicut, Cost To Replace Bathtub Faucet, Thermopile Canadian Tire, H-e-b Ice Cream Cake, Gundam Marker Top Coat, Tarantula Artifact Hypixel, Karaw Fish In Tagalog, Lower Body Resistance Band Workout, Gw2 Guardian Builds Pvp,